UFO导航

国内UFO事件报道
国际UFO事件报道
历史上的UFO事件
解说UFO事件
遭遇外星人
UFO图片欣赏

 

 
 UFO(不明飞行物):难解之迷

 


UFO五千年史--中国古书中的不明飞行物体记录(2)
吕应钟先生

 

  叁二二年,《晋书天文志》「西晋元帝永昌元年十月四日,日出山六七丈,精光暂昧,而色都赤,中有异物,大如鸡子,又有青黑之气共相博击」。

  一二叁一年,《古今图书集成卷廿叁》「宋理宗绍定四年,金哀宗正大八年,叁月,日失色,有气如日,相凌」。此事在《金天文志》也有:「叁月庚戍酉正,日忽白而失色,乍明乍暗,左右有气似日而无光,与日相凌,而日光四出,摇汤至没」。

  一五六六年,《古今图书集成卷廿叁》:「明世宗嘉靖四五年,日斗」,在《湖广通志》中也有:「明世宗嘉靖四五年八月,华容县西,忽天开日斗」,太阳会互斗吗?

 三、似月亮实非月亮

  《古今图书集成廿五卷》和《唐书天文志》均记有公元六叁○年左右,「唐太宗贞观年间,突厥有叁月并见」。

  公元前叁二年,《资治通鉴》记有「西汉成帝建始元年八月,有两月相承,晨见东方」,《古今图书集成卷廿五》《汉书五行志》:「成帝建始元年秋八月,有两月重见」。

  公元五四八年,《古今图书集成廿五卷月异部》:「梁武帝太清二年五月,两月见」。

  公元一四四九年,《明通鉴》「明英宗正统十四年八月辛未日,月昼见,与日并明」,这个月亮和太阳一般的明亮,应该是发光体了。

  一五七二年,《古今图书集成卷廿六月异》「明穆宗隆庆六年月昼见」。《湖广通志》也记有此事,但更详细:「隆庆六年五月,通山月光昼见,月下有二星随之」。

  公元一五七年,《古今图书集成廿五卷月异部》《天文志》记有「东汉桓帝永寿叁年十二月壬戍,月蚀,非其月」,另一次发生在一六五年,《廿五史天文志》及《古今图书集成廿五卷月异部》均记有「东汉桓帝延熹八年正月辛巳,月蚀,非其月」,古人早已明指「非其月」,可见不是月亮。

  一一一六年,《新刊大宋宣和遗事》「宋徽宗政和六年十一月,有星如月,徐徐南行,而落光照人物,与月无异」。次年《续通鉴》又记有「十二月甲寅朔,有星如月」。

  一叁五○年,《续通鉴》「元顺帝至正十年六月壬子廿九日,有星大如月,入北斗,震声若雷,叁日复还」。可以看出这些「如月」的星不会是自然的星。

  一一六六年,《夷坚志甲卷十九》「宋孝宗乾道二年,赵清宪赐笫在京师府司巷,...以暑月不寐,启户纳凉,见月满中庭如昼,方叹曰:『大好月色。』俄廷下渐暗,月痕稍稍缩小,斯须光灭,仰视星斗粲然,而是夕乃晦日,竟不晓为何物光也」,此段描述在晦日(月底)时应该是没有月亮的,却看到月光如昼,可见应是不明物体。

 四、不可能的星星景象

  古书中有很多怪星的记录,这些星的描述也许一般人无法知道其怪之处,但是学过天文的人来看就很清楚,因为不少记录在天文学上来说是「不可能」的。

  古人已知天上有日、月、星叁种,而星又有最熟悉的五星、流星、客星(超新星)、彗星等等,其中五星指太白(金星)、荧惑(火星)、岁星(土星)、填星(木星)和辰星(水星),这些星都有其行星轨道,不会乱运行的。

  公元前一八○九年,《古今图书集成卷叁五星变部》及《竹书纪年》都记有「夏帝桀十年,五星错行,夜中星陨如雨」,晚上会有流星雨,是正常的,但「五星错行」却不是该有的现象,这五星应指五个不明亮点,此种数个不明发光体集体出现的情形很多,如:公元叁○一年,《资治通鉴》及《晋书惠帝本纪》「西晋惠帝永宁元年,自正月至于是月,五星互经天,纵横无常」。

  一一六八年,《续通鉴》「宋孝宗乾道四年二月癸丑,五星皆见」。

  一叁六四年,《续通鉴》「元顺帝至正廿四年六月癸卯,叁星昼见,白气横突其中」。

|首 页||上一页||下一页||尾 页|﹣相关报道