UFO导航

国内UFO事件报道
国际UFO事件报道
历史上的UFO事件
解说UFO事件
遭遇外星人
UFO图片欣赏

 

 
 UFO(不明飞行物):难解之迷

 


谜中之谜:全面接触台湾神秘的UFO现象(组图)(1)

    

谜中之谜:全面接触台湾神秘的UFO现象(组图)

    时间:1961/3/19
    地点:台东市
    拍摄者:王石麟
    说明:似幽浮的透镜云
    
谜中之谜:全面接触台湾神秘的UFO现象(组图)

    时间:1967/6/28
    地点:台北市
    拍摄者:蔡章鸿
    说明: 台湾第一张幽浮照片
    

首页 上页 | 1 | 2 | 3 | 4... 下页 尾页  共 6