UFO导航

国内UFO事件报道
国际UFO事件报道
历史上的UFO事件
解说UFO事件
遭遇外星人
UFO图片欣赏

 

 
 UFO(不明飞行物):难解之迷

 


索菲亚探秘:解开外星人遗骨之谜(组图)(4)

    
    

14208581_2007070914062322229200.jpg

    保加利亚比利时的山洞中,发现刻在岩壁上刻着神奇符号(图4)
    

首页 上页 | ...1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7... 下页 尾页  共 18